Вимоги до оформлення статей в журналі "Юридична Україна"

 

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

Журнал «Юридична Україна» є українським фаховим журналом, який включений до міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus». Він готує повну наукову правову інформацію українською мовою. Переклад статей можна знайти на сайті pressa.yurincom.com.

До друку приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. У статтях автори мають наводити обґрунтування отриманих наукових результатів відповідно до мети статті (поставленого завдання) та висновків.

Рукопис статті має бути виготовлений українською мовою і віддрукований шрифтом № 14 на принтері, з розміщенням рядків тексту через півтора інтервали, береги — 3 см. Перелік використаних літературних джерел (від 5-ти одиниць) слід наводити в кінці статті. При оформленні статей слід дотримуватися ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Зразок оформлення використаних джерел:

 1. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління   / Н. Р. Нижник, О. А. Машков. — К. : вид-во НАДУ, 1998. — 160 с.
 2. Енциклопедичний словник з державного управління / уклад. : Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М. Михненко та ін. // За ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. — К. : НАДУ, 2010. — 820 с.
 3. Keeling D. Management in Government / D. Keeling (1972). — London : Allen & Unwin.
 4. Трофимов К. Безналичные деньги. Есть ли они в природе? [Електронний ресурс] // Хозяйство и право. — 1997. — № 3. — С. 19—28. — Режим доступу : http://www.lawmix.ru/comm/8481.
 5. Белов В. А. Гражданское право. Общая часть: учебник / В. А. Белов. — М. : Юрайт, 2011. — Т. II. — Лица, блага, факты. — С. 325.
 6. Актуальні проблеми господарського права : навч. посіб. / за ред. В. С. Щербини. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 528 с.
 7. Б. Шаповал. Державні закупівлі «по-новому» [Електронний ресурс] / Б. Шаповал. — Режим доступу : http://pravotoday.in.ua/ua/press-centre/publications/pub-566.
 8. Малолітнева В. К. Правове регулювання державних закупівель : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04 / В. К. Малолітнева // Інститут економіко-правових досліджень НАН України. — К., 2015. — 21 с.
 9. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.
 10. Кримінальний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар : у 2 т. / Є. М. Блажівський, Ю. М. Грошевий, Ю. М. Дьомін та ін. – Х. : Право, 2012. – Т. 2 — С. 313 (664 с.).
 11. Висоцька Г. У кіпті доказів / Г. Висоцька // Закон і бізнес. – 18—24 квітня 2015 р. — № 16. – С. 6.

На початку рукопису авторам необхідно зазначати індекс УДК (Універсальної десяткової класифікації), а після даних про автора та назви статті наводити анотації на неї українською, російською (орієнтовний обсяг анотацій — 500 друкованих знаків) та розширену анотацію англійською мовами (4 000 друкованих знаків). Анотації мають супроводжуватися перекладом прізвища, імені автора та назви статті відповідною мовою. До кожної анотації слід додавати перелік ключових слів (до десяти окремих слів або словосполучень) відповідною мовою.

Автор несе персональну відповідальність за додержання ним при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей (у тому числі імен і найменувань згаданих у статті фізичних та юридичних осіб), цитат і посилань на літературні джерела та норми актів законодавства, правильність визначення індексу УДК і перекладів анотацій на статтю.

У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером у квадратних дужках згідно з переліком джерел. Авторські пояснення і приклади слід наводити в дужках безпосередньо в тексті статті.

Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його, змінювати назву статті та вводити (змінювати) рубрикацію внутрішніх частин текстового матеріалу. Подані матеріали (рукописи), включно з тими, які визнано неприйнятними, редакція не повертає.

Автор, який подав матеріали для друку, вважається таким, що погоджується на подальше безоплатне їх розміщення на сайтах видавництва правової літератури «Юрінком Інтер» і Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України.

Текст статті подається у двох примірниках, один з яких має бути підписаний автором на кожній сторінці. Разом зі статтею необхідно надавати: 1) довідку про автора (на окремому аркуші у довільній формі) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, наукового ступеня та вченого звання (за наявності), місця основної роботи, посади, навчального закладу, в якому особа навчається, домашньої адреси (з поштовим індексом), номерів контактних телефонів та електронної пошти; 2) рекомендацію кафедри/відділу вищого навчального або наукового закладу (обов’язково для аспірантів та здобувачів) та рецензію кандидата чи доктора юридичних наук із відповідної спеціальності (обов’язково для аспірантів, здобувачів і кандидатів юридичних наук); 3) електронну копію статті, записану у вигляді окремого електронного документа на стандартній дискеті або диску; 4) фотографію автора у форматі tif або jpg, 4,5 х 5,5 см, 300 dpi.

 

Усі матеріали слід надсилати рекомендованим листом на адресу редакції: 04209, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б, Вид-во «Юрінком Інтер», редакція журналу «Юридична Україна». Фотографію автора просимо надсилати на електронну пошту.


                                             

Тел.: (044)-411-69-08, (044)-411-64-03

Е-mail: jukr@yurincom.kiev.ua

 

 

ATTENTION AUTHERS!

Journal "Law of Ukraine" is a Ukrainian professional magazine, which is included in the international scientific-metric database "Index Copernicus". It prepares detailed scientific and legal information in the Russian language and the English language online (pressa.yurincom.com).

Scientific articles are accepted in the journal that have not been previously published in other publications. In the articles the authors should provide justification of scientific results according to the purpose of the article (the task) and conclusions.

The manuscript should be made in the Ukrainian language and printed font 14 on the printer, with the placement of lines of text in one and a half spacing, margins — 3 cm. List of references should be cited at the end of the article in the order of appearance of corresponding references. Papers should adhere to DSTU GOST 7.1:2006 "System of standards on information, librarianship and publishing. Bibliographic record. Citation. General requirements and rules".

At the beginning of the manuscript the authors must specify the UDC (Universal decimal classification), and there should be the annotations in Ukrainian, Russian and English languages after data of the author and the title of the article. The approximate volume of the abstract is 500 characters. Abstracts should be accompanied by a translation of surname, name of the author and the article title in the appropriate language. Each annotation should be added with the list of keywords (up to ten words or phrases) in the appropriate language.

The author is personally responsible for complying with them in preparing the articles of the current legislation (in particular regarding protection of rights to objects of intellectual property), the accuracy of the above information (including names and titles mentioned in the article of natural and legal persons), quotations and references to literary sources and norms of legislation, correctness of definition of the UDC and translation of annotations of the article.

References to the literature in the text should be indicated with a sequence number in square brackets in accordance with the list of sources. Author's notes and examples should be provided in parentheses directly in the text.

The Editorial Board reserves the right to edit the article, cut it, change the title of the article and enter (modify) the categorization of the internal parts of the text material. Submissions (manuscripts), including those that are deemed unacceptable, the Editorial Board does not return.

The author, who submitted the print media, is such that further agrees to grant their posting on the websites of the publishing house of legal literature “Jurincom inter” and the National library of Ukraine named after V. I. Vernadsky of the NAS of Ukraine.

The text of the article is submitted in two copies, one of which must be signed by the author on each page. Together with the article it is needed to provide: 1) information about author (on a separate sheet in any form) with indication of surname, name, patronymic, scientific degree and academic title (if any), main place of work, position, institution in which the person enrolls, home address (including postal code), contact telephone numbers and e-mail; 2) the recommendation of the Department or higher education or research institution (required for graduate students) and review of candidate or doctor of legal Sciences in the relevant specialty (required for graduate students, job seekers and candidates of legal Sciences); 3) an electronic copy of the article written as a separate electronic document on a standard floppy disk or a hard disk; 4) translation of the article in English (electronic version).