Вимоги до оформлення статей в журналі "Вісник господарського судочинства"

«Вісник господарського судочинства» є офіційним виданням Вищого господарського суду України. Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України (далі – ВАК) від 10.02.2010 р. № 1-05/1 журнал включено до Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

У зв’язку із цим редакційна колегія «Вісника господарського судочинства» запрошує аспірантів та здобувачів наукових ступенів до співпраці і пропонує публікувати в журналі наукові статті та матеріали дисертаційних робіт.

Шановні автори!

Редакція встановлює такі вимоги щодо оформлення рукописів, які подаються для опублікування:

1. Рукопис подається у двох примірниках, кожен із яких має бути підписаний автором.

2. Текст має бути надрукований через півтора комп’ютерних інтервали чотирнадцятим кеглем шрифту Times New Roman. Разом із двома паперовими примірниками рукопису надається його електронна копія (програмний редактор Microsoft Word 6.0–7.0).

3. Обсяг статей та матеріалів, як правило, не повинен перевищувати 18 сторінок, надрукованих із додержанням параметрів, зазначених у попередньому пункті.

4. Текст поданих для опублікування матеріалів має включати: індекс УДК (універсальної десяткової класифікації), який зазначається перед даними про автора, що передують назві статті; анотацію обсягом не більше 500 друкованих знаків та ключові слова – те й інше трьома мовами (українською – після назви статті, російською та англійською із зазначенням назви статті відповідною мовою – після бібліографічного списку використаних джерел), а також рецензію або витяг із протоколу засідання кафедри для здобувачів, авторів, які не мають наукового ступеня.

5. Автор несе повну відповідальність за точність цитованого в рукописі тексту і посилань на нормативно-правові акти та інші джерела інформації.

6. Дані про використані джерела інформації наводяться безпосередньо після тексту статті у вигляді пристатейного бібліографічного списку, а посилання на ці джерела – в тексті статті у квадратних дужках із зазначенням номера джерела у списку та цитованої сторінки відповідного видання (див. наказ Вищої атестаційної комісії України від 26 січня 2008 р. № 63, а також ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» і ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»).

7. Примітки (змістового характеру та ін.) пов’язуються з текстом, якого вони стосуються, знаками виноски (арабськими цифрами або зірочками) і розташовуються в кінці відповідної сторінки.

8. До рукопису додається довідка про авторів (співавторів) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, вченого ступеня, вченого звання, основного місця роботи, посади (усі дані – українською, російською та англійською мовами), домашнього, службового і мобільного телефонів. З 1 листопада 2012 р. додається фото автора (4,5ґ5,5 см; формат .tif або .jpg; 300 dpi).

У разі недотримання зазначених правил щодо оформлення рукописів редакційна колегія залишає за собою право не розглядати їх.

Надані для опублікування матеріали не повертаються.

У прийнятих до опублікування матеріалах можливі скорочення та редакційні зміни.

 

Матеріали надсилайте за адресою:

01016, м. Київ-16, вул. О. Копиленка, 6, Вищий господарський суд України, редакційна колегія «Вісника господарського судочинства». Тел./факс: 536-05-91.

 

Редакційна колегія «Вісника господарського судочинства» не завжди поділяє позиції авторів з приводу висвітлюваних проблем і не несе відповідальності щодо змісту авторських публікацій.

Редакційна колегія не здійснює листування з читачами.